Piaski Nowe - Spółdzielnia Mieszkaniowa w Krakowie. Aktualności

Aktualności

Zawiadomienie o walnym zebraniu

ZAWIADOMIENIE

O WALNYM ZWYCZAJNYM ZGROMADZENIU CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

"PIASKI NOWE" W KRAKOWIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Piaski Nowe" w Krakowie zwołuje Walne Zwyczajne Zgromadzenie   Członków   SM  "Piaski Nowe" ,  które   odbędzie   się   23.09.2017 r. (sobota)

od   godz.   9:00 na  Sali  gimnastycznej  w  Szkole  Podstawowej  nr 27 przy ul.  Podedworze  16     w Krakowie.

Porządek obrad walnego zebrania

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Piaski Nowe" w Krakowie działając na podstawie przepisów § 100 ust.1 Statutu Spółdzielni zawiadamia, że w dniu 23 września 2017 r. o   godz.   9:00   w    Sali    gimnastycznej    Szkoły    Podstawowej   nr   27     przy

ul. Podedworze 16 zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej  "Piaski  Nowe"  w  Krakowie.


Proponowany porządek obrad z uwzględnieniem wniosków członków  SM "Piaski Nowe" w Krakowie:

godz. 9:00

 1. 1. Otwarcie obrad.
 2. 2. Wybór Prezydium Zebrania:

a) wybór Przewodniczącego Zebrania i przejęcie przez niego prowadzenia obrad,

b) ustalenie liczebności Prezydium Zebrania,

c) wybór Członków Prezydium:  Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza.

 1. 3. Zatwierdzenie porządku obrad - podjęcie uchwały.
 2. 4. Wybór komisji:

a) Mandatowo - Wyborczej

b) Wnioskowej

c) Skrutacyjnej

 1. 5. Sprawozdanie Komisji Mandatowo - Wyborczej w przedmiocie prawomocności Walnego Zgromadzenia i obecności Członków Spółdzielni.
 2. 6. Przyjecie Regulaminu Walnego Zgromadzenia - podjęcie uchwały.
 3. 7. Przedstawienie przez Rade Nadzorcza wniosków polustracyjnych z lustracji za lata 2013-2015.
 4. 8. Prezentacja sprawozdania Zarządu z działalności SM "Piaski Nowe" za 2016 rok.
 5. 9. Prezentacja sprawozdania Finansowego SM "Piaski Nowe" za 2016 rok.
 6. 10. Prezentacja sprawozdania Rady Nadzorczej za 2016 rok.
 7. 11. Dyskusja na temat przedłożonych sprawozdań za 2016 rok.
 1. 12. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółdzielni za 2016 rok.

b) zatwierdzenie podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni (zysku netto) za 2016 rok.

c) zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2016 rok.

d) zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2016 rok .

e) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu:

 1. p. Przemysławowi Angrykowi, p. Jerzemu Woźniakowi, p. Jadwidze Urban, p. Kazimierzowi Skoupy, p. Jolancie Osińskiej i p. Pawłowi Buczakowi.

godz. 14:00 - 14:30 Przerwa

 1. 13. Odwołanie z funkcji członka Rady Nadzorczej pani Jolanty Osińskiej  - podjecie uchwały.
 2. 14. Odwołanie z funkcji członka Rady Nadzorczej pana Marka Tomika - podjecie uchwały.
 3. 15. Odwołanie z funkcji członka Rady Nadzorczej pana Pawła Buczaka - podjecie uchwały.
 4. 16. Odwołanie z funkcji członka Rady Nadzorczej pani Danuty Husiak - podjecie uchwały.
 5. 17. Odwołanie z funkcji członka Rady Nadzorczej pani Zofii Antkiewicz - podjecie uchwały.
 6. 18. Odwołanie z funkcji członka Rady Nadzorczej pani Ewy Gaj - podjecie uchwały.
 7. 19. Odwołanie z funkcji członka Rady Nadzorczej pani Marii Kulesy - podjecie uchwały.
 8. 20. Odwołanie z funkcji członka Rady Nadzorczej pana Jacka Puchały - podjecie uchwały.
 9. 21. Odwołanie z funkcji członka Rady Nadzorczej pana Jerzego Miklaszewskiego - podjecie uchwały.
 10. 22. Wybory uzupełniające Członków Rady Nadzorczej - podjecie uchwały.
 11. 23. Oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia Mieszkaniowa "Piaski Nowe" może zaciągnąć w 2017 roku - podjęcie uchwały.
 1. 24. Podjecie decyzji w sprawie podłączenia ciepłej wody użytkowej dla SM "Piaski Nowe" w Krakowie w oparciu o podanie przez Zarząd  wyników przeprowadzonej ankiety - podjęcie uchwały.
 2. 25. Przedstawienie informacji o bieżącej sytuacji finansowej Spółdzielni przez Główną Księgową panią Marię Węglarz.
 3. 26. Wolne wnioski:

a) informacja Zarządu z realizacji wniosków przyjętych przez Walne Zgromadzenie Członków SM w 2016 roku.

b) Sprawozdanie Komisji Wnioskowej.

 1. 27. Zamknięcie obrad.

Informujemy, że każdy członek Spółdzielni ma prawo zapoznać się ze:

1)  Sprawozdaniem finansowym Spółdzielni za 2016 rok,

2)  Sprawozdaniem Zarządu z działalności SM "Piaski Nowe" za 2016 rok,

3)  Sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółdzielni z działalności w 2016 roku,

4)  Informacją z wykonania wniosków przyjętych przez Walne Zgromadzenie Członków SM w 2016 roku oraz projektami uchwał, które będą przedmiotem obrad.

Wymienione wyżej dokumenty zostaną wyłożone do wglądu w siedzibie Spółdzielni przy ul. Podedworze 20 (sekretariat) w godzinach pracy Spółdzielni.

W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział wyłącznie członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej "Piaski Nowe". Mandaty będą wydawane za okazaniem dowodów osobistych.

"Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania o których mowa  w § 103 ust. 1 i w art. 83 ust. 10 Statutu w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 08.09.2017 r. do godz. 14:00. Każdy projekt uchwały zgłaszany przez członków spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków".

Ta strona korzysta z plików cookies.

Akceptuję Jeśli nie akceptujesz...