Piaski Nowe - Spółdzielnia Mieszkaniowa w Krakowie. Aktualności

Aktualności

OGŁOSZENIE

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Piaski Nowe" informuje, że postępowanie przetargowe z dn. 10.08.2018r. dotyczące wykonania remontu kontenerowni - szt.  20 w budynkach mieszkalnych przy ul. Podedworze nr 10, kl. A i B, oraz przy ul. Łużyckiej nr 45, kl. A i B, 53, kl. A, B, C, D, E, F, G, H, nr 57, kl. A, B, C, D, nr 67, kl. A, B, C, D zostało unieważnione ze względu na brak ofert.

 

 

Zarząd SM "Piaski Nowe" w Krakowie ogłasza przetarg nieograniczony na:

wykonanie koncepcji budynku mieszkalnego, wielorodzinnego oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej na działce 518/28 obr. 61 Podgórze w miejscowości Kraków. Szczegółowe informację znajdują się w zakładce PRZETARGI.

Treść SIWZ została zmieniona w zakładce PRZETARGI.


 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Piaski Nowe"

30-686 Kraków ul. Podedworze 20

tel. (12) 658-19-18

ogłasza przetarg mieszkaniowy ustny (aukcja) na:

 

Ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 3 w Krakowie przy ul. Łużyckiej 51, o pow. 55,70 m2, na parterze (wraz z piwnicą o pow. 1,73m2) z ceną wywoławczą 4118,00 zł za 1m2 pow. użytkowej (słownie: cztery tysiące osiemnaście 00/100 zł).

Postąpienie wynosi 42,00 zł za 1m2 (słownie: czterdzieści dwa 00/100 zł).

Mieszkanie nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w kwocie 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy 00/100 zł) przelewem na rachunek bankowy Spółdzielni nr 12 1240 4432 1111 0000 4728 6803 w terminie do 21.09.2018r. Ważność wpłaty z chwilą uznania rachunku Spółdzielni.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni przy ul. Podedworze 20, I piętro pok. 220 w dniu 24.09.2018r. o godz. 10.00.

Lokal można oglądać po uzgodnieniu terminu z Działem technicznym Spółdzielni pok. 215, tel. 12 658-19-18 wew. 14 lub 15.

Warunkiem zawarcia ze Spółdzielnią umowy na ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu przez Uczestnika, który wygra przetarg jest wpłata całej zaoferowanej w aukcji kwoty na konto Spółdzielni w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia o terminie zawarcia umowy o ustanowienie prawa odrębnej własności.

Po dokonaniu wpłaty zaoferowanej w aukcji kwoty, Spółdzielnia w ciągu 30 dni od aukcji podpisze umowę notarialną, pod warunkiem spełniania powyższych warunków. Koszt zawarcia umowy ponosi nabywca.

Przed przystąpieniem do przetargu uczestnicy składają oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem zasad zagospodarowywania pustostanów w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej "Piaski Nowe" w Krakowie. Regulamin dostępny na stronie www.piaskinowe.pl/pl/regulaminy

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu, bez podania przyczyny.

 

 

Zarząd SM "Piaski Nowe" w Krakowie informuje, że w celu poprawy obsługi mieszkańców wprowadza       z dniem 09.07.2018 r. zmianę godzin pracy Spółdzielni:

 

 

poniedziałek                                     7:00 - 15:00

wtorek                                              7:00 - 18:00

środa (dzień bez przyjmowania stron) 7:00 - 15:00

czwartek                                           7:00 - 15:00

piątek                                                7:00 - 12:00

 

 

 

KOMUNIKAT

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Piaski Nowe" w Krakowie zwraca się z prośbą o wypełnienie oświadczenia dotyczącego zapotrzebowania na dostarczanie książeczek opłat czynszowych i doręczenie go do dnia 30.09.2018 r., do siedziby Spółdzielni lub drogą mailową:

sekretariat@piaski nowe.pl.

Przyjmuje się, że osoba, która NIE ZŁOŻY w/w oświadczenia NIE BĘDZIE otrzymywać książeczek opłat.


OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA LOKALU- książeczki opłat (pobierz)


Ta strona korzysta z plików cookies.

Akceptuję Jeśli nie akceptujesz...