Piaski Nowe - Spółdzielnia Mieszkaniowa w Krakowie. Aktualności

Aktualności

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Piaski Nowe" w Krakowie działając na podstawie przepisów § 100 ust. 1, § 101 oraz § 102 ust. 1 Statutu Spółdzielni zawiadamia, że w dniu 08 maja 2018 r. o godz. 18:00 w   sali    gimnastycznej    Szkoły   Podstawowej Nr  27 przy ul.  Podedworze  16 zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej "Piaski Nowe" w Krakowie.


PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA

1.  Otwarcie obrad.

2.  Wybór Prezydium Zebrania:

a)  wybór Przewodniczącego Zebrania i przejęcie przez niego prowadzenia obrad,

b)  ustalenie liczebności Prezydium Zebrania,

c)  wybór Członków Prezydium, w tym Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza.

  3. Zatwierdzenie porządku obrad - podjęcie uchwały.
  4.  Wybór Komisji: mandatowo - wyborczej, wnioskowej, skrutacyjnej i statutowej.
  5. Sprawozdanie komisji mandatowo - wyborczej w przedmiocie prawomocności Walnego Zgromadzenia i obecności Członków.
  6. Prezentacja tekstu jednolitego Statutu SM "Piaski Nowe" w Krakowie - podjęcie uchwały.
   7. Wolne wnioski.
   8. Sprawozdanie komisji wnioskowej.
   9. Zamknięcie obrad.

 

Zarząd informuje, że każdy Członek Spółdzielni ma prawo zapoznać się z:

1) tekstem jednolitym proponowanego ?Statutu SM "Piaski Nowe" w Krakowie,

2) projektami uchwał, które będą przedmiotem obrad.

Wyżej wymienione dokumenty zostaną wyłożone w siedzibie Spółdzielni przy ul. Podedworze 20 (sekretariat) od dnia 16.04.2018r. w godzinach pracy Spółdzielni.

Tekst jednolity Statutu z uwzględnieniem zmian jest umieszczony również na stronie internetowej Spółdzielni.

Obrady Walnego Zgromadzenia będą utrwalane na nośnikach elektronicznych do użytku wewnętrznego Spółdzielni, celem sporządzenia protokołu z obrad.

Pouczenie:

Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania, o których mowa w § 101 ust. 2 Statutu SM "Piaski Nowe" i w art. 83 ust. 10 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia, to jest do dnia 23.04.2018 r. do godz. 15:00.

Każdy projekt uchwały zgłaszanej przez członków spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków.

 

 

Plan remontów na 2018 rok znajduje się w zakładce OGŁOSZENIA.

 


Zarząd informuję, że Protokół z Walnego Zgromadzenia Członków

Spółdzielni Mieszkaniowej "Piaski Nowe" w Krakowie

z dnia 23.09.2017 r., dostępny jest dla Członków Spółdzielni na stronie www.marhalonline.pl i

w sekretariacie w pok. nr 217 od poniedziałku do piatku w godzinach pracy.

 


Ta strona korzysta z plików cookies.

Akceptuję Jeśli nie akceptujesz...