Obowiązki opiekunów zwierząt

Osoby posiadające zwierzęta lub opiekujące się bezdomnymi kotami powinny przestrzegać niniejszych zasad.

  • Zakaz puszczania i pozostawiania zwierząt w szczególności psów bez dozoru.
  • Psy należy wyprowadzać na smyczy.
  • Psy rasy uznawanej za agresywną muszą być wyprowadzane na smyczy i w kagańcu (nie dotyczy to małych psów o wadze do 5 kilogramów).
  • Zakaz doprowadzania psów do stanu agresywności przez drażnienie i płoszenie.
  • Właściciele psów zobowiązani są do dbania aby zwierzęta nie zakłócały spokoju zwłaszcza w godz. ciszy nocnej.
  • Zakazuje się wprowadzania zwierząt na tereny placów zabaw i piaskownic.
  • Osoby posiadające psy proszone są o dopilnowanie aby ich czworonogi nie załatwiały swoich potrzeb na klatkach schodowych, w windach, piwnicach, wokół budynków na terenie utwardzonym, pod balkonami i oknami budynków.
  • Osoby utrzymujące zwierzęta zobowiązane są do usuwania wszelkich pozostawionych przez nie nieczystości z miejsc użyteczności publicznej.
  • Osoby opiekujące się bezdomnymi kotami zobowiązane są do utrzymywania czystości po nich zwłaszcza w piwnicach i na klatkach schodowych.

Uchwała Nr LXXXVI 1/842/97 Rady Miasta Krakowa z dn. 27.07.1997 r.

Za naruszenie przepisów wspomnianej wyżej Uchwały Rady Miasta Krakowa, stosowane są kary przewidziane w kodeksie wykroczeń. Kontrolę i egzekwowanie przepisów uchwały powierzono Straży Miejskiej w Krakowie.