Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Piaski Nowe” w Krakowie informuje, iż w związku z komunikatem Wodociągów Miasta Krakowa S.A., o toczącym się sporze z Prezesem Wód Polskich, który wydał decyzję o stwierdzeniu nieważności decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Krakowie z dnia 19 maja 2021, w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kraków na okres 3 lat.

Spółdzielnia będzie stosowała dotychczas obowiązujące stawki za 1 m3 wody i odprowadzania ścieków, do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia trwającego sporu pomiędzy Wodociągami Miasta Krakowa S.A.
a Prezesem Wód Polskich.

Ewentualne nadwyżki w Państwa opłatach za dostarczanie wody i odprowadzenie ścieków zostaną rozliczone
z Państwem po zakończeniu sporu.