ZMIANY ZMIANY ZMIANY

Z M I A N Y   Z M I A N Y   Z M I A N Y

Szanowni Państwo wraz z życzeniami świątecznymi chcielibyśmy podzielić się garścią informacji o tym co się dzieje w spółdzielni.

W wyniku decyzji  Walnego Zgromadzenia Członków spółdzielni „Piaski Nowe”
w czerwcu 2023 r.,  został odwołany zarząd spółdzielni w osobach Wlazło Krzysztof – prezes
i Putaj Bogusław – zastępca prezesa.  Co prawda przysłowie mówi, że nie wyprzęga się koni które ciągną pod górę ale taka była wola 36 obecnych na zebraniu członków spółdzielni „Piaski Nowe”, dysponujących  dodatkowo 21 pełnomocnictwami. Jest to o tyle istotne, że w naszej spółdzielni zarejestrowanych jest 2092 członków uprawnionych. Zatem decyzje
o strategicznym znaczeniu zostały podjęte przez niewiele ponad 2,5% (słownie dwa i pół procent) osób uprawnionych. Oczywiście  jest to zgodne z prawem ale pozostaje pytanie czy tak niewielka liczba zebranych jest i może być wyrazicielem woli ponad 2000 członków? W wyniku takiej decyzji Walnego Zgromadzenia została zdestabilizowana praca spółdzielni. Zaistniała  groźba, że pracownicy nie otrzymają  wynagrodzeń. Nie będzie możliwości realizowania bieżących zobowiązań wobec ZUS czy Urzędu Skarbowego.  Dzięki szybkiej reakcja Rady Nadzorczej, w wyniku której  do zarządu został oddelegowany pan Marek Stobierski, a z grona pracowników  zgodę wyraził i został powołany Janusz Kawalec dotychczasowy  inspektor nadzoru, któremu powierzono stanowisko zastępcy prezesa ds. technicznych.  Doraźnie udało się ugasić pożar.  Okazało się jednak że odwołany zastępca prezesa jest w ochronnym okresie przedemerytalnym i nie można go  bezkarnie zwolnić jeśli sam nie zechce odejść. Tym samym przez najbliższe dwa lata fundusz płac będzie obciążony wysokim wynagrodzeniem (drugim co do wysokości po prezesie a przed zastępcą prezesa ds. technicznych) byłego członka zarządu na stanowisku inspektora któremu można by płacić mniej (gdyby nie opisane powyżej okoliczności).  Został ogłoszony konkurs na wakujące po p. Wlazło stanowisko prezesa, wyniku którego został wybrany i powołany mgr inż. Janusz Zwierzykowski, z którym Rada Nadzorcza podpisała umowę na okres jednego roku. W tym czasie zobowiązano Zarząd do przygotowania do realizacji budowę budynku wielorodzinnego przy ul. Bochenka, co ma stanowić istotny zastrzyk finansowy dla spółdzielni. Niemniej ważnym będzie przygotowanie programu, którego celem  będzie  obniżenie  kosztów zamieszkania poprzez zmniejszenie zużycia energii cieplnej na potrzeby „Centralnego Ogrzewania.” Docelowo ma to być redukcja o przynajmniej  30% w stosunku do kosztów obecnie ponoszonych. A przecież ciepło wciąż będzie drożeć. Dodatkowo winna zostać przygotowana strategia działań dla  rozwoju Spółdzielni „Piaski Nowe”  na najbliższe 10 lat. Spółdzielnia ma  bowiem olbrzymi potencjał wynikający z położenia, struktury zasobów jak i usytuowania budynków. Wystarczy tylko mądrze gospodarować, to znaczy  tak  wydawać pieniądze żeby w pierwszej kolejności służyły bezpieczeństwu mieszkańców. W dalszej kolejności należy dążyć do takiej modernizacji budynków aby koszty ich utrzymania były racjonalnie jak najmniejsze. Każde inne założenie będzie działaniem na szkodę mieszkańców. Nie mnie oceniać poprzednie zarządy czy też tzw. karuzelę prezesów jaka miała miejsce w latach minionych, niemniej już sama analiza podejścia do energochłonności budynków świadczy o bez mała kilkunastoletnich zapóźnieniach. Budynki nasze w większości ocieplone są warstwą 5 cm styropianu, kiedy norma obowiązująca od ponad 10 lat to 18 cm. Przykładów nie trzeba daleko szuka, chociażby sąsiednia spółdzielnia na Kozłówce. Nowe elewacje, wyremontowane klatki schodowe z poręczami ze „stali nierdzewnej”, nowe parkingi, zmodernizowane  place zabaw,  monitoring w całości obsługiwany przez miasto. A co najważniejsze zaliczki na C.O. nie przekraczające 3 złotych i jeszcze z tego mieszkańcy mają, po rozliczeniu, zwrot nadpłaty Ale tam od bez mała  dwudziestu lat jest ten sam prezes. Dobry gospodarz, któremu ludzie ufają i wierzą, że każda nowa inicjatywa jest przemyślana tak aby służyła mieszkańcom a koszty jakie muszą ponosić mieszkańcy były jak najmniejsze. I to się sprawdziło z zyskiem dla mieszkańców.

Wstępne działania dążące do zmniejszenia kosztów to: analiza i nowe wyliczenie mocy zamówionej dla celów centralnej ciepłej wody użytkowej, w oparciu
o faktycznie zamieszkujące osoby, a nie  normatywy M1; M2; M3 itd. co pozwoli na wystąpienie do MPEC z wnioskiem o ograniczenie  mocy zamówionej energii a co za tym idzie kosztów za ponoszonych za nią do niezbędnego minimum.

Kolejne działanie to wykonanie audytów energetycznych oraz analizy opłacalności dodatkowych ociepleń w celu przygotowania budynków do kolejnego etapu termomodernizacji i doprowadzenie do poziomu zgodnego z obowiązującymi od kilkunasty lat normami. A to w celu dalszego obniżenia kosztów ogrzania budynków.  Już obecnie jest to największa ze składowych  wnoszonych przez Państwa opłat przekraczająca 55 % wszystkich kosztów w opłatach za mieszkanie. Analizy wskazują,  że  dodatkowe ocieplenie  do minimum 18 cm  pozwoli na oszczędność rzędu 25-35%. Przy dzisiejszych naliczeniach dałoby to oszczędność w skali roku na mieszkaniu o pow. 50 m² na poziomie 1400zł +/- 100

Należy  też mieć na względzie zapisy  ustawy Prawo Energetyczne, które wymuszają indywidualne rozliczenie mieszkań. Zgodnie art. 45 ustawy Prawo Energetyczne ma miejsce obowiązek indywidualnego rozliczeniu lokali jak i obowiązek wyboru metody, która będzie stymulowała (wymuszała) oszczędzanie ciepła.

Zgodnie z posiadanymi  przez spółdzielnię certyfikatami energetycznymi wszystkie budynki mają  o ponad połowę przekroczone normy zapotrzebowanie na energię cieplną do ogrzania mieszkań, a co za tym idzie wysokie stawki za C.O. Jedna z przyczyn to niedostateczna grubość warstwy ocieplenia. Większość budynków jest ocieplona 5 cm warstwą styropianu, niektóre ocieplono 8 cm a  tylko w trzech budynkach jest 13 cm. Jeden budynek, nie wiedzieć czemu, jest ocieplony 20 cm a i to w sposób urągający zasadom. Najwyraźniej zadecydował o tym jakiś dyletant bez pojęcia o elementarnych zasadach wykonywania tego typu działań.

Ktoś zapyta o pieniądze. Niestety mieszkańcom spółdzielni nikt nic nie da. Za wszystko musimy zapłacić. Pewną szansą są dofinansowania w ramach  funduszy Unijnych gdzie kredyty zaciągnięte na ocieplenia budynków po ich zakończeniu są umarzane w wysokości od 25 do 40 % w zależności od formuły w jakiej działa taki Fundusz. Tych środków jest zawsze ilość niewystarczająca dlatego w oczekiwaniu na rozporządzenia wykonawcze właściwego ministerstwa należy mieć już wyliczenia, zgromadzony wkład własny aby spełnić wszystkie wymogi formalne.

Ktoś powie nie stać nas. A może należy zapytać jak to zrobić. I tu odpowiemy … :

1/ należy  przygotować program ociepleń (audyty; wyliczenia; technologie; grubość),

2/ wyliczyć oszczędności,

3/ przygotować finansowanie, czy to w formie funduszu celowego, czy też poprzez zaciągnięcie kredytu lub pożyczki umarzalnej od 25 do 40%. Niestety warunkiem umorzenia (zmniejszenia kosztu jest zaciągnięcie kredytu lub pożyczki której zabezpieczenie są środki na funduszu remontowym,

4/ uchwalić program  i harmonogram prac, tak żeby budynki na których są największe straty i ocieplenie będzie najbardziej opłacalne realizować w pierwszej kolejności,

5/ spłacać pożyczkę /kredyt/ z różnicy kosztów ogrzania budynku przed i po ociepleniu.

Okres spłaty nie powinien przekroczyć 5 lat. Jest to uzależnione od skali podwyżek kosztów dostawy energii.

Ktoś zapyta a co jeśli tego nie zrobimy.

W zasadzie nic. Ceny będą rosnąć. Udział ogrzewania w opłatach za mieszkanie będzie coraz większy. Coraz więcej emerytów, ale nie tylko, nie będzie stać na opłaty. Drastycznie wzrośnie liczba mieszkań zadłużonych. Istotnie zmaleje atrakcyjność mieszkań przy sprzedaży z uwagi na wysokie koszty utrzymania. Planujemy w pierwszej kolejności ocenić poziom niezbędnych prac w oparciu o już posiadane świadectwa energetyczne budynków i zlecone w oparciu
o badanie kamerą termowizyjną audyty energetyczne, a to w tym celu aby szacunkowo określić poziom koniecznych kosztów.

Mając tę wiedzę wyliczymy jaki byłby  koszt na 1m² a w dalszej kolejności dla poszczególnych lokali. Przypominam jednak że koszty będą różne bo budynki nie były ocieplone jednakowo. Dlatego nie będzie możliwa powtarzalność, pomimo że  10 budynków przy ul Podedworze
i Łużyckiej jest prawie identycznych.

Ostatnim krokiem, zanim powstaną koszty, będą ankiety skierowane do Państwa  tak abyście mogli się wypowiedzieć czy chcecie teraz ponieść koszty, aby po jakimś czasie płacić za mieszkanie tylko tyle ile jest konieczne. Ta odpowiedź będzie bardzo ważna bo obowiązuje zasada, że nie można nikogo uszczęśliwiać na siłę. Musi to być uświadomiona Państwa potrzeba, którą zarząd ma obowiązek zrealizować w oparciu o najlepszą wiedzę i starania.

S T A W K I opłat – informacja

Szanowni Państwo zmuszeni jesteśmy poinformować że niektóre stawki
w opłatach za mieszkanie w Spółdzielni  „Piaski Nowe” nijak się mają, tak do sposobu ich wykorzystywania jak i ich wysokości.

W chwili obecnej zasoby powyżej 30 lat bardzo rzadko maja stawkę remontową poniżej 2 zł. Wyjątki stanowią spółdzielnie gdzie odpis na fundusz remontowy jest wspomagany z innych źródeł a wysokość stawki eksploatacyjnej wynika z rzeczywistych kosztów utrzymania budynków (np. SM Bieńczyce).

Oto przykłady  wysokości stawek z kilku znanych nam spółdzielni  :

SM „HUTNIK”      Fundusz Remontowy      2,00 zł        Eksploatacja – 2,27 zł

SM” Victoria”      Fundusz Remontowy      2,00    zł     Eksploatacja –  3,98 zł
SM „Podgórze”   Fundusz Remontowy       1,90 zł       Eksploatacja – 3,09 zł
SM „Jutrzenka”   Fundusz Remontowy       2,20 zł       Eksploatacja  – 2,98 zł

SM „Piaski Nowe„ Fundusz Remontowy    1,20 zł      Eksploatacja – 1,93 zł.

Jeżeli ktoś uważa że takie zaniżanie stawek świadczy o właściwej gospodarce zasobami to tylko oznacza że nie ma najmniejszego pojęcia o zasadach prowadzenia nieruchomości ponieważ na funduszu remontowym jest zapóźnienie dające  się określić kwotą 6 500 000 zł.  Oczywiście
w odniesieniu do reprezentatywnych spółdzielni. Mało tego w dalszej perspektywie jest to kontynuowanie działania na szkodę mieszkańców.

Na Eksploatacji w analogicznym okresie  do wartości uśrednionej brakuje 1,16 zł co daje wartość   8 920 000 zł.

Taka kwota na funduszu remontowym dałaby możliwość ocieplenia 26 000 m² ścian przy obecnych cenach ocieplenia 1m² elewacji które wynoszą od 250 do 300 zł, natomiast jeszcze w 2017r. ceny nie przekraczały 150 zł.  Ale to już było….

I N W E S T Y C J A

Nareszcie,  po oprotestowaniu przez Wspólnotę sąsiadującą z działką spółdzielni w listopadzie ubiegłego roku spółdzielnia otrzymała prawomocne pozwolenie na budowę budynku wielorodzinnego z garażem podziemnym i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Bochenka.

Z uwagi na powyższe aby zrealizować wytyczne zawarte w regulaminie inwestycji SM „Piaski Nowe” o rezerwacji co najmniej 50%  lokali zarząd podjął decyzję, iż w miesiącu marcu 2024r. rozpocznie nabór dla zainteresowanych zakupem mieszkania w nowej inwestycji przy ul. Bochenka.

Budynek  będzie  posiadał 3 piętra i tylko 24 mieszkania o powierzchni od 33,0  do 68,0 m².
W garażu podziemnym będą 24 miejsca postojowe oraz ładowarka samochodów elektrycznych. Budynek został zaprojektowany bez instalacji gazowej ale z wentylacją mechaniczną, wideo domofonem, instalacjami elektrycznymi , wodno – kanalizacyjnymi, światłowodową  (internet i RTV).

Pierwszeństwo w wyborze mieszkań przez okres jednego miesiąca od ukazania się oferty będą mieć członkowie  spółdzielni  „Piaski Nowe”.

Po tym czasie oferta, w przypadku nie zawarcia umów rezerwacyjnych na wszystkie lokale, zostanie upubliczniona.

Więcej informacji można będzie uzyskać na stronie  internetowej Spółdzielni ewentualnie
w siedzibie  SM „Piaski Nowe”.

Zapraszamy wszystkich Państwa, którym zależy na tym by mieszkać w przyjaznym otoczeniu za racjonalnie godziwe pieniądze, do współpracy.

Jesteśmy otwarci na propozycje działań dla właściwie pojętego dobra wspólnego. Chcielibyśmy przekonać Państwa, że Spółdzielnia to wspólne dobro i powinna być zarządzana z uwzględnieniem interesu jej członków, tak starszych – nieaktywnych zawodowo, młodszych, młodych ale też dzieci. Spółdzielnia jest dobrem wspólnym a nie grupki tych którzy najgłośniej krzyczą dowodząc tak swoich racji. I to dobro wspólne winno być celem nadrzędnym. Tej mądrości na okoliczność nadchodzących Świąt Wielkiej Nocy ale i w obliczu nieuchronnie nadchodzących zmian, tak Państwu jak  i sobie życzymy.

 

Zarząd

S.M. „Piaski Nowe”